Stikkordarkiv: robust

Kva skal barnet heita?

Det er tid for å slå saman kommunar. Det ser ut til å vera ei øving prega av motvilje og tvil mange stader. Men i Oslo sit statsråd Sanner og lokkar med ekstra pengar for dei som «forstår» at di større einingar kommunane kan verta, di meir «robuste», dvs. hardføre eller velfødde, tenester kan innbyggjarane venta seg. I denne tvangsgifteleiken må dei styrande i kommunane òg vera på jakt etter namn på dei nye, hardføre kommunane. Då er det interessant å sjå korleis ulike konstellasjonar posisjonerer seg for å få velklingande kommunenamn til den nye, velfødde kroppen. Det gjeld å sikra seg namn som har positive omdøme. Å ta eitt av dei eksisterande namna kan nok ofte vera venskeleg. Då vil to eller fleire kommunar måtta ta namnet til grannen. Ikkje like enkelt når ein har tidlegare kniving og småkrangel i minne. Då kan éi løysing vera å laga namn som er nye for alle dei eksisterande partane.

Ta no ei mogeleg samanslåing av Nord- og Sør-Fron og Ringebu. Dei slo til med Gudbrandsdal kommune. Skal ein sjå litt geografisk presist på saka, vil ein ev. slik kommune berre omfatta ein liten del av distriktet Gudbrandsdalen. Men pytt pytt, det går å hevda at dei tre kommunane utgjer indrefileten i Gudbrandsdalen, sjølv om mange av dei ni andre kommunane i Gidbrandsdalen vil protestera heftig på dette. Protestane melde seg temmeleg raskt.

I Hardanger er kommunane rundt Osafjorden/ Ulvikfjorden, Granvinsfjorden og Eidfjorden frampå med eit forslag om å gå saman til Hardangerfjord kommune. Det gjeld å vera fyrst å sikra seg Hardanger-namnet i ei eller anna form, fordi Hardanger er merkevarenamn, må vita. Kosteleg å sjå korleis dei tre kommunane, som ligg lengst unna Hardangerfjorden, prøver seg på denne måten. Eg reknar med at dei kommunane som verkeleg grensar til Hardangerfjorden, Jondal, Kvam og Kvinnherad, vil ha synspunkt dersom namnet Hardangerfjord skal flyttast til ein ev. ny kommunekonstruksjon langs småfjordane inst i Hardanger. At alle kommunane skulle gå saman om å skipa ein storkommune med namnet Hardanger, verkar å vera like sannsynleg som at det skulle dukka opp ein UFO i hagen neste veke.

I det heile skal det verta interessant å sjå korleis nye kommunar klarer å handtera namnespørsmålet. Det skal verta spennande å sjå kva konstellasjonar som vil lukkast i å bruka distriktsnamn som Gudbrandsdal, Hardanger, Valdres, Hallingdal, Numedal m.m. i ev. nye kommunar. Minst like interessant skal det verta å sjå i kva monn eksisterande kommunenamn vil overleva i nye kommunekonstruksjonar. Kanskje vert det slik at det er kjøttvekta som vil rå, dvs. at den kommunen som kjem med flest innbyggjarar inn i giftarmålet, også skal gje namn til den nye konstruksjonen. Mykje symbolkraft og identitetskjensler ligg og ventar på å koma til overflata. For dei av oss som kan sitja på tilskodarplass, kan det nok verta mange argumentgodbitar å lesa i lokalavisene.

Eg hugsar heite diskusjonar og nesten uvenskap mellom folk då Ullensvang, Kinsarvik og Eidfjord vart eitt herad i 1964. (Eidfjord vart eigen kommune att i 1977.) Eg kan hugsa gleda då den lokale folkeavrøystinga viste klårt nei til samanslåing, og like stor frustrasjon då resultatet likevel vart eit nytt, samanslått herad. Litt av det same kan ventast no med eit mogeleg resultat som kan verta mykje meir omfattande enn det som kom i 1964. Og namnespørsmålet vil nok ein gong verta viktig – omstridt og kjensleladd.

 

 

Share

Byråkrat-robotar

Byråkrat-robot

Byråkrat-robot; kanskje…

Her om dagen såg eg at ulike mediehus driv og utviklar journalist-robotar. For ein strålande idé! Dei skal gjera det arbeidet som journalistar no gjer, eller i alle fall delar av det journalistiske handverket. For å vera heilt ærleg trudde eg at mediehusa allereie brukte journalist-robotar. Dei fyrste meldingane om desse robotane kom allereie for 12-15 år sidan. Dessutan kan avistekstane kan av og til tyda på at robotane er i fullt arbeid. Men, nei då, robotane er visstnok berre under utvikling, står det å lesa.

Med ein gong eg såg oppslaga om journalist-robotar, tenkte eg på eit anna utviklingspotensial: byråkrat-robotar. Tenk å få skifta ut alle desse personane som veks i tal, og som ofte irriterer det folkeslaget som kallar seg «folk flest». Det må dessutan vera mykje enklare å utvikla ein byråkrat-robot enn ein journalist-robot.  Somme av oss ventar vel at journalistane skal tenkja litt sjølve, medan få ventar at byråkratar tenkjer sjølvstendig.

Sidan det å utvikla ein byråkrat-robot trulegvis skal gjerast av ein eller annan offentleg instans, må sjølve utviklingsarbeidet lysast ut som eit oppdrag. Truleg vil det kosta so mykje at oppdraget må lysast ut i EØS-området. Det er strålande; då er ein sikker på at utviklingsarbeidet ikkje er avgrensa til små og lite robuste utviklarmiljøa her i landet. Og dermed er det ikkje sikkert at First House får oppdraget.

Heilt utan kostnad skal eg presentera nokre av krava som må stillast for å utvikla ein departementsbyråkrat-robot. Det er dette miljøet eg kjenner best til.  Sidan departementsbyråkratar i hovudsak er eit skrivande folkeferd, avgrensar eg meg stort sett til språkkrava. Mennesketypar og utdanningsbakgrunn som må inn i robotprogrammet, får andre ta seg av. For at dei som i nær framtid skal laga den endelege kravspesifikasjonen, skal forstå det eg skriv, presenterer eg krava som såkalla «bullet points». Eg avgrensar meg dessutan til bokmålskrava, sidan det er so mange som hevdar at dei forstår bokmål best.

 • Robotprogrammet skal innehalda oppdaterte partiprogramm, som skal forma grunnlaget for korleis departementsbyråkrat-robotane skal fungera. Dermed kan roboten raskt og utan særskild opplæring kunna skifta arbeidsretning i samsvar med den politiske fargen i regjeringa.
 • Programmet skal ha ei prioriteringsliste mellom ordklassar, og substantiv skal ha førerang. Bruk av verb skal vera på eit minimumsnivå.
 • Setningsbygningen skal prioritera lange setningar, som kvar bør ha minst tre innskotne bisetningar.
 • Innhaldet bør i hovudsak formulerast med passivkonstruksjonar; det gjev inntrykk av at det er ein objektiv lagnad som fører ordet.
 • Komma skal berre brukast i unnataksfall.
 • Robotprogrammet må sikra at robotane bruker ei rekkje ord og uttrykk som i dag er sjølve botnplanken i departementsspråket. Her kjem ei liste over ord og uttrykk som vera med (lista er på ingen måte fullstendig; det er ikkje mogeleg i eit normalt blogginnlegg):
  • «fokus»; skal kunna kombinerast med adjektiva: høgt, stort, breitt o.l. Ordet, eller verbalformene «fokusere», «fokusert», skal brukast minst éin gong i kvart avsnitt
  • «robust»; skal brukast i alle samanhengar der noko skal framstillast som fullverdig, velvaksen eller velfødd
  • «I forhold til», av og til forkorta til «ift»; det skal brukast i alle samanhengar der ein ikkje heilt veit kva som skal meinast.
  • «helhetsvurdering»; det skal brukast når ein ikkje er heilt sikker på kva ein legg mest vekt på
  • «kvalitetssikring»; dette skal fortelja at nokon har lese gjennom tekst og/eller planar mot ekstra god betaling utan nødvendigvis å ha forstått so mykje
  • «kostnadseffektiv»; må alltid vera med i omtaler som gjeld økonomiske tilhøve; då vil alle forstå «viktigheten av at robotparken optimaliseres for å kunne framstå med en robust og kostnadseffektiv produksjonskapasitet og -kompetanse»
  • «kapasitet» og «kompetanse»; dette er ord som kan spreiast over alt for å gje inntrykk av at planar er målretta og gjennomarbeidde
  • «bærekraftig/bærekraft», gjerne i kombinasjon med robust og/eller kostnadseffektiv; det er ein slåande kombinasjon
 • Programmet skal dokumentera at det kan brukast som utviklingsplattform for å erstatta politikarar med robotar ein gong i framtida. I fyrste omgang gjeld det opposisjonspolitikarar.

No ventar eg berre på at utviklarmiljøa skal kontakta meg, slik at eg kan medverka i eit arbeid til beste for framtidssamfunnet. Det er berre å melda seg med kommentar til denne teksten, so skal de få nødvendige kontaktopplysningar. All kontakt skal handerast med adekvat konfidensialitet.

 

Share