Stikkordarkiv: bokmål

Heilt irrelevant

Eg har alltid vore svak for relevansanalysar. Nyleg måtte me ta inn over oss at nynorsk, både som tale og tekst, er irrelevant for dei som bur på Austlandet og i Oslo. Her er det norsk=bokmål, for ikkje å seia engelsk, som gjeld for å verta forstått i verda. Visdomen om den irrelevante nynorsken er, etter det løynde kjelder kan vitna om, framforska av ein rektor i ein grundig relevansanalyse. Per definisjon er ein rektor allvitande, spesielt dersom han/ho arbeider i Oslo.

Med dette som bakteppe burde denne teksten ha slutta med det fyrste avsnittet, fordi heile teksten er eigenleg irrelevant. For det fyrste er han skriven på nynorsk, og for det andre er den irrelevante skrivaren frå Vestlandet og Hardanger, men har lurt seg til ein tilhaldsstad på Austlandet, og det i mange år. Det var slapp grensekontroll i gamle dagar òg. Som harding og nynorsking har eg til og med arbeidd i Oslo, men sjølvsagt med heilt irrelevante oppgåver i eit departement.

Denne nyvunne, rektorale kunnskapen om nynorsk som irrelevant språk må sjølvsagt resultera i tiltak som i framtida hindrar irrelevante personar å ta seg inn til Austlandet/Oslo. Det gjeld å hindra språkleg uorden i den relevante og einfaldige språkkvardagen. Jon Fosse bør snarast visast bort frå æresbustaden Grotten fordi han bruker eit irrelevant språk, og det midt i tjukkaste Oslo. Ikkje nok med det, han prisar seg lukkeleg over at han er ein irrelevant språkbrukar. Juryen for Nordisk råds litteraturpris bør sjølvsagt få tilsnakk frå denne relevante Oslo-rektoren med klår melding om at dei heretter må velja norske forfattarar som skriv på relevant språk. Det er sjølvsagt dei som bruker eit relevant språk, som kan definera kva som er god litteratur.

Kulturministeren bør snarast koma med ei forordning som hindrar Det Norske Samlaget å omsetja italiensk kvalitetslitteratur til nynorsk. Tenk kor stor suksess desse bøkene ville ha fått dersom dei kom på relevant norsk! Det Norske Samlaget bør i det heile tvangsflyttast til Hordaland eller Sogn og Fjordane, der det enno finst eit slag språkleg urfolk som finn meining i å bruka eit irrelevant språk. Dessutan, og det er eit bonuspoeng: det er snakk om å flytta dei irrelevante til område som elles er prega av fråflytting. Målet må vera å samla og hjelpa dei irrelevante språkbrukarane der dei opphavleg kjem frå. Her kan det sikkert utviklast relevante utveljingsmetodar, tufta på tilgjengeleg DNA-metodikk for å sikra ei streng, men rettferdig heimsending.

Det Norske Teatret bør sendast på same flyttelasset. Ikkje nok med at dei er avhengige av skattepengar frå folk flest. Dei har hand om verdfulle eigedomar i Oslo sentrum og kvir seg ikkje for å tala til oslofolk på eit irrelevant språk. Slik uorden er utoleleg. Det er på tide å la det relevante Oslo-perspektivet få råda heilt og fullt, ikkje minst no når landet har so mange utfordringar med so mykje som er irrelevant.

F9313CD1-3F5B-46D2-A252791CA5D6AFF1-D91CC22F-F054-455F-8AFEAD5C43AC1587
Blogglistenhits
 

Share

Byråkrat-robotar

Byråkrat-robot

Byråkrat-robot; kanskje…

Her om dagen såg eg at ulike mediehus driv og utviklar journalist-robotar. For ein strålande idé! Dei skal gjera det arbeidet som journalistar no gjer, eller i alle fall delar av det journalistiske handverket. For å vera heilt ærleg trudde eg at mediehusa allereie brukte journalist-robotar. Dei fyrste meldingane om desse robotane kom allereie for 12-15 år sidan. Dessutan kan avistekstane kan av og til tyda på at robotane er i fullt arbeid. Men, nei då, robotane er visstnok berre under utvikling, står det å lesa.

Med ein gong eg såg oppslaga om journalist-robotar, tenkte eg på eit anna utviklingspotensial: byråkrat-robotar. Tenk å få skifta ut alle desse personane som veks i tal, og som ofte irriterer det folkeslaget som kallar seg «folk flest». Det må dessutan vera mykje enklare å utvikla ein byråkrat-robot enn ein journalist-robot.  Somme av oss ventar vel at journalistane skal tenkja litt sjølve, medan få ventar at byråkratar tenkjer sjølvstendig.

Sidan det å utvikla ein byråkrat-robot trulegvis skal gjerast av ein eller annan offentleg instans, må sjølve utviklingsarbeidet lysast ut som eit oppdrag. Truleg vil det kosta so mykje at oppdraget må lysast ut i EØS-området. Det er strålande; då er ein sikker på at utviklingsarbeidet ikkje er avgrensa til små og lite robuste utviklarmiljøa her i landet. Og dermed er det ikkje sikkert at First House får oppdraget.

Heilt utan kostnad skal eg presentera nokre av krava som må stillast for å utvikla ein departementsbyråkrat-robot. Det er dette miljøet eg kjenner best til.  Sidan departementsbyråkratar i hovudsak er eit skrivande folkeferd, avgrensar eg meg stort sett til språkkrava. Mennesketypar og utdanningsbakgrunn som må inn i robotprogrammet, får andre ta seg av. For at dei som i nær framtid skal laga den endelege kravspesifikasjonen, skal forstå det eg skriv, presenterer eg krava som såkalla «bullet points». Eg avgrensar meg dessutan til bokmålskrava, sidan det er so mange som hevdar at dei forstår bokmål best.

 • Robotprogrammet skal innehalda oppdaterte partiprogramm, som skal forma grunnlaget for korleis departementsbyråkrat-robotane skal fungera. Dermed kan roboten raskt og utan særskild opplæring kunna skifta arbeidsretning i samsvar med den politiske fargen i regjeringa.
 • Programmet skal ha ei prioriteringsliste mellom ordklassar, og substantiv skal ha førerang. Bruk av verb skal vera på eit minimumsnivå.
 • Setningsbygningen skal prioritera lange setningar, som kvar bør ha minst tre innskotne bisetningar.
 • Innhaldet bør i hovudsak formulerast med passivkonstruksjonar; det gjev inntrykk av at det er ein objektiv lagnad som fører ordet.
 • Komma skal berre brukast i unnataksfall.
 • Robotprogrammet må sikra at robotane bruker ei rekkje ord og uttrykk som i dag er sjølve botnplanken i departementsspråket. Her kjem ei liste over ord og uttrykk som vera med (lista er på ingen måte fullstendig; det er ikkje mogeleg i eit normalt blogginnlegg):
  • «fokus»; skal kunna kombinerast med adjektiva: høgt, stort, breitt o.l. Ordet, eller verbalformene «fokusere», «fokusert», skal brukast minst éin gong i kvart avsnitt
  • «robust»; skal brukast i alle samanhengar der noko skal framstillast som fullverdig, velvaksen eller velfødd
  • «I forhold til», av og til forkorta til «ift»; det skal brukast i alle samanhengar der ein ikkje heilt veit kva som skal meinast.
  • «helhetsvurdering»; det skal brukast når ein ikkje er heilt sikker på kva ein legg mest vekt på
  • «kvalitetssikring»; dette skal fortelja at nokon har lese gjennom tekst og/eller planar mot ekstra god betaling utan nødvendigvis å ha forstått so mykje
  • «kostnadseffektiv»; må alltid vera med i omtaler som gjeld økonomiske tilhøve; då vil alle forstå «viktigheten av at robotparken optimaliseres for å kunne framstå med en robust og kostnadseffektiv produksjonskapasitet og -kompetanse»
  • «kapasitet» og «kompetanse»; dette er ord som kan spreiast over alt for å gje inntrykk av at planar er målretta og gjennomarbeidde
  • «bærekraftig/bærekraft», gjerne i kombinasjon med robust og/eller kostnadseffektiv; det er ein slåande kombinasjon
 • Programmet skal dokumentera at det kan brukast som utviklingsplattform for å erstatta politikarar med robotar ein gong i framtida. I fyrste omgang gjeld det opposisjonspolitikarar.

No ventar eg berre på at utviklarmiljøa skal kontakta meg, slik at eg kan medverka i eit arbeid til beste for framtidssamfunnet. Det er berre å melda seg med kommentar til denne teksten, so skal de få nødvendige kontaktopplysningar. All kontakt skal handerast med adekvat konfidensialitet.

 

Share